Prieskum je ukončený.

Ďakujeme všetkým za účasť.

Prieskum stravovania vo vysokoškolských jedálňach

Milá študentka, milý študent

Ďakujeme ti za tvoju ochotu zapojiť sa do Prieskumu stravovania, ktorý organizujeme pod projektom Zelená jedáleň. V Zelenej jedálni podporujeme vysokoškolské jedálne v zaraďovaní zdravých rastlinných jedál do svojich jedálnych lístkov. Do roku 2021 sa do projektu zapojilo 12 vysokoškolských jedální po celom Slovensku. V celosvetovom meradle je o rastlinné jedlá veľký záujem. Ako príklad uvedieme 34 berlínskych vysokoškolských jedální, ktoré od októbra 2021 vo svojich jedálnych lístkoch ponúkajú až 68% rastlinného jedla (zdroj: The Guardian). Študenti týchto škôl žiadali viac jedla, ktoré je lepšie k životnému prostrediu (climate friendly).

Cieľom tohto prieskumu je zistiť, koľko ľudí by malo záujem sa stravovať vo vysokoškolských jedálňach za predpokladu, že by ponúkali zdravú a rastlinnú stravu.

0

Počet študentov, ktorí už vyplnili dotazník

0 %

Percento z požadovaného počtu 1000

Zapoj sa do prieskumu aj ty

Údaje sú aktuálne ku dňu 10.02.2022 o 12:30.

Pravidlá a podmienky súťaže o vegánske produkty, súvisiacej s prieskumom stravovania na vysokých školách
  • Organizátorom súťaže je Slovenská vegánska spoločnosť, o.z. so sídlom Líščie nivy 457/8, 821 08, Bratislava, IČO: 50372939 (ďalej ako „Organizátor“).
  • Súťaž prebieha na stránke www.zelenajedalen.sk/prieskum-stravovania. Nemá obmedzenú dĺžku trvania. Bude prebiehať pokiaľ sa nezozbiera potrebný počet respondentov, čo je minimálne 1000.
  • Na riadne zapojenie sa do súťaže a získanie účasti v súťaži je potrebné v čase trvania súťaže splniť všetky podmienky účasti uvedené v týchto Pravidlách. Účasť v spotrebiteľskej súťaž je dobrovoľná. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im môžu vzniknúť v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.
  • Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je študentom, zamestnancom alebo spolupracovníkom vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky a má trvalé bydlisko alebo adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky. Účastník súťaže zapojením sa a účasťou v súťaži potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži uvedené v týchto Pravidlách a že s Pravidlami súťaže sa oboznámil. Splnenie podmienok účasti posudzuje Organizátor.
  • Do súťaže a do žrebovania o výhry v súťaži bude automaticky zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania súťaže pravdivo a úplne vyplní dotazník na stránke www.zelenajedalen.sk/prieskum-stravovania. Každý účastník môže vyplniť dotazník iba jedenkrát.
  • Výhrou v súťaži je balíček obsahujúci vegánske potravinové produkty v hodnote nepresahujúcej 50 EUR. Organizátor namiesto výhry neposkytuje finančnú náhradu.
  • Organizátor súťaže, najneskôr do 7 dní od skončenia prieskumu, vyžrebuje spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky účasti, troch (3) výhercov výhier.
  • Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu účastníka uvedenej v dotazníku, najneskôr do 5 pracovných dní od ich vyžrebovania. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s uvedením krstného mena výhercu na Instagrame: https://www.instagram.com/zelenajedalen/ ako aj vo Facebook skupine: https://www.facebook.com/groups/zelenajedalen. Výhra bude Organizátorom odovzdaná výhercovi spôsobom dohodnutým s výhercom (poštou, kuriérskou službou, osobne).
  • Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach, týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia spoločne s právom súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Rozhodnutie o výhercovi je výlučným právom usporiadateľa a na výhru nie je právny nárok. Účastník berie na vedomie a svojou účasťou v súťaži súhlasí s tým, že Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody či iné majetkové aj nemajetkové ujmy spôsobené využitím či používaním výhier zo súťaže. Vymáhanie účasti v súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.

Našim cieľom je získať odpovede od 1000 študentov. Ako poďakovanie za účasť sme pre troch z vás pripravili balíček rastlinných potravín v približnej hodnote 50 EUR od spoločností: Alfa Sorti, You Vegan, Nilio, Huricane Violife. Výhercov vyžrebujeme po získaní aspoň 1000 odpovedí od študentov, ale najneskôr však 7 dní od ukončenia prieskumu..

Výsledok prieskumu zverejníme na našich stránkach a sociálnych sieťach a budeme ho prezentovať aj vysokoškolským jedálňam pri našej ďalšej práci.