Podmienky

Pravidlá spracúvania osobných údajov

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri realizácii projektu „Zelená jedáleň“ v rámci činnosti prevádzkovateľa: Slovenskej vegánskej spoločnosti, občianske združenie, so sídlom: Líščie nivy 8, 821 08 Bratislava, IČO: 50372939, registrácia: VVS/1-900/90-48922 (ďalej len „SVS“ alebo „my“).

V našom občianskom združení nemáme menovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb nás môžete kontaktovať na .

E-mail: info@zelenajedalen.sk

Telefónne číslo: 0901 762 622

Korešpondenčná adresa: Slovenská vegánska spoločnosť, Líščie nivy 8, 821 08 Bratislava

 

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje v rámci projektu Zelená jedáleň. Ide najmä o účastníkov projektu Zelená jedáleň, našich dobrovoľníkov, darcov alebo o zamestnancov našich partnerov a klientov (Univerzít a stravovacích zariadení), alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby v rámci projektu Zelená jedáleň a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov a ďalších osôb;
 • efektívne riadiť naše ľudské zdroje a s tým súvisiacu administráciu;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť naše oprávnené záujmy.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základne nasledovných právnych základov:

 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

1.       

Administrácia grantu

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

2.      

Fotografie a videá účastníkov projektu a zamestnancov partnera alebo klienta

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

3.      

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

4.      

Plnenie zákonných povinností (agenda dotknutých osôb, oznamovacie povinnosti)

Plnenie zákonných povinností čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

5.      

Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami aj právnickými osobami

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR

6.      

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

7.      

Marketingové a PR účely

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s oprávneným záujmom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

8.     

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR

9.      

Štatistické účely

Čl. 89 GDPR

 

Aké sú naše oprávnené záujmy?

Niekedy musíme spracúvať osobné údaje pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo ak musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

Nakoľko máme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn a Youtube), spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti v online prostredí.

Ak organizujeme rôzne eventy a akcie, na ktoré pozývame verejnosť, spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem, ktorým sú účely priameho marketingu.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné usmernenia, podľa ktorých sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými partnermi a dobrovoľníkmi nášho projektu a SVS alebo preverenými tretími stranami. Naši dobrovoľníci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze. Osobné údaje našich partnerov, klientov, ich zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • partnerom a klientom projektu Zelená Jedáleň ak na to existuje právny základ resp. zmluvný vzťah;
 • poskytovateľom grantu (ProVeg a Peta Germany)
 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. právnikom, účtovníkom);
 • našim dobrovoľníkom;
 • poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Microsoft, Slack, Clockify, Trello);
 • zamestnancov vyššie uvedených osôb.

Prenášame Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Snažíme  sa vždy spracúvať osobné údaje  tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo EHP (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Používame svetového poskytovateľa cloudových služieb. 

Avšak, najmä na komunikáciu s našim online publikom resp. na správu online profilov nášho projektu a jeho administráciu využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako napr. Google, Facebook, LinkedIn (Microsoft Corporation), Instagram, Clockify, Trello, Slack. Využívame ich primárne na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, blogu, vyhľadávačoch, sociálnych sietí a marketingu, kde nie je prepojenie s klientom úplne jednoznačné (ide aj o verejnosť) a na administráciu nášho projektu.

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v USA a tie sú považované za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zrušený mechanizmus EU-US Privacy Shield vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou.

Nižšie môžete nájsť odkaz na štandardné zmluvné doložky, ktoré sa týkajú prenosu údajov do USA.

Dodávateľ

Podmienky ochrany súkromia 

Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook / WhatsApp

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-global-operations

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Microsoft Corporation

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide

Instagram

https://www.mailgun.com/privacy-policy/

https://www.mailgun.com/gdpr/

https://na3.docusign.net/Signing/?insession=1&ti=f6dee0c1ebc64aa58a8f25ed3c46f68f

Clockify

https://clockify.me/privacy

Článok 22. Terms of Use

https://clockify.me/terms

Trello

https://help.trello.com/article/1118-trello-and-gdpr-our-commitment-to-data-privacy

https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy

https://www.atlassian.com/legal/data-processing-addendum

Slack

https://slack.com/intl/en-sk/privacy-policy

https://slack.com/intl/en-sk/terms-of-service/data-processing

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Snažíme sa uchovávať Vaše údaje dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Zvyčajne doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak však táto doba z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov sme určili my v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní nespracúvame osobné údaje ďalej na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov:

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Administrácia grantu

Počas trvania projektu Zelená jedáleň a 2 roky po jeho ukončení

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Až do premlčania právneho nároku.

Plnenie zákonných povinností (agenda dotknutých osôb, oznamovacie povinnosti)

Až do vybavenia žiadosti dotknutej osoby

Až do skončenia oznamovacej povinnosti.

Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami a právnickými

Počas trvania zmluvného vzťahu s fyzickou alebo právnickou osobou.

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov.

Marketingové a PR účely

2 mesiace po skončení eventu alebo akcie. Fotografie a videá z našich akcií uchovávame po dobu uvedenú v oznámení alebo súhlase s vyhotovovaním fotografie alebo videí nachádzajúcom sa na mieste konania akcie. Typicky môže ísť o obdobie 3 rokov. V prípade newslettru do prijatia námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo odhlásenia sa z newslettra.

Účtovné a daňové účely

Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.

Štatistické účely

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania.

 

 

 

Odkiaľ máme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • registráciou na našich stránkach (napr. stiahnutím kuchárskej knižky);
 • v procese uzatvárania zmluvy s SVS alebo partnermi projektu;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou na podujatiach organizovaných v rámci nášho projektu;
 • účasťou na aktivitách nášho projektu na sociálnej sieti.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké sú Vaše práva ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať na e-mailovej adrese info@zelenajedalen.sk. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako dotknutá osoba máte právo najmä na:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy;
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania;

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných na e-mailovej adrese info@zelenajedalen.sk, kde uvediete údaje, ktoré žiadate opraviť.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov (napr. tzv. reCAPTCHA od spoločnosti Google Inc.). Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. V rámci SVS a projektu Zelenej jedálne sme  zaviedli všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zoznam nami používaných cookies.

Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce súbory cookies.  Môžete si tiež nastaviť, aby vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Nebudete napríklad môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať tie naše produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

Okrem toho môžete spravovať reklamy súvisiace so súbormi cookies používanými v rámci našich služieb aj tak, že odmietnete poskytovateľov služieb z vyššie uvedenej tabuľky alebo navštívite webstránku YourOnlineChoices. V prípadoch, kedy zobrazujeme prispôsobené reklamy na webstránkach iných organizácií, sa spravidla objaví ikona AdChoices.  Kliknutím na túto ikonu získate konkrétne usmernenie týkajúce sa toho, ako môžete regulovať svoje online preferencie súvisiace s online reklamami. 

Ďalšie informácie nájdete na webstránke YourAdChoices.

Inštaláciou štatistických súborov cookies môžete zablokovať zmenou v nastavení súborov cookies, prezeraním webových stránok v anonymnom režime alebo aktiváciou funkcie “Nesledovať” v prehliadači. Súbory cookies Google Analytics môžete tiež zablokovať pomocou nástrojov, ktoré spoločnosť Google ponúka. Tento nástroj nájdete na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Prípadne, v závislosti od prehliadača, ktorý používate, konfigurujte nastavenia a zablokujete určité typy cookies alebo súbory cookies z konkrétnych zdrojov alebo pri každom uložení súborov cookies do počítača zobraziť správu s požiadavkou na súhlas s prípadným uložením.

Ďalšie informácie o nastavení a konfigurácii prehľadávača nájdete v ponuke “Pomocník” alebo v inej konkrétnej časti prehliadača. napríklad:

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/products/windows?os=windows-10

Safari: https://support.apple.com/cs-cz

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

 

V prípade mobilných zariadení môžete navštíviť nasledujúcu webovú stránku:

 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs&ref_topic=2373959

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Windows Phone: https://account.microsoft.com/account/privacy?refd=www.google.com&destrt…

BlackBerry: https://help.blackberry.com/cs/blackberry-leap/10.3.1/help/mwa1334238823

 

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality webu Zelenej jedálne.  Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Súbory cookies generujú nasledujúce informácie o používaní našej webovej stránky:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 • označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
 • čas odoslania požiadavky na server

Zelená jedáleň a SVS pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok Zelená jedáleň je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na webe Zelená jedáleň) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc. Google Analytics na analýzu Vášho správania na webovej stránke Zelená jedáleň tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa webovej stránky Zelená jedáleň ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky Zelená jedáleň, aby vyhodnotil Vaše používanie webovej stránky Zelená jedáleň, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky Zelená jedáleň a používaním internetu.

Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky Zelená jedáleň. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook Youtube, Instagram,) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môže SVS alebo Zelená jedáleň využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí.

Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. SVS Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Pri tomto spracúvaní vystupuje SVS  s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „ measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/).

Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov. V prípade, ak si želáte uplatňovať Vaše práva dotknutej osoby priamo voči Facebooku môžete sa obrátiť priamo na ich zodpovednú osobu (DPO) cez tento odkaz: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Youtube

Návštevou našej webovej stránky dostáva YouTube informáciu, že ste vyvolali niektorú podstránku našej webovej stránky. YouTube ukladá o vás získané údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na prispôsobenie svojej webovej stránky potrebám používateľov. Údaje sa prenášajú nezávisle od toho, či YouTube poskytne používateľský profil, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak máte používateľský profil na YouTube a neželáte si priradenie k svojmu profilu, musíte sa pred aktivovaním tlačidla YouTube odhlásiť. Hodnotenie používateľského profilu sa uskutočňuje aj pre neprihlásených používateľov, predovšetkým za účelom poskytovania vhodnej reklamy a na to, aby boli aj ostatní používatelia YouTube informovaní o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na YouTube. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany YouTube nemá Zelená jedáleň alebo SVS žiadny vplyv a pre získanie ďalších informácií týkajúcich sa Vašej ochrany osobných údajov môžete použiť odkaz: https://policies.google.com/privacy.

Iné sociálne siete

Účty na sociálnych sieťach Instagram (https://www.instagram.com/slovenska.veganska.spolocnost/?hl=sk); LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/slovensk%C3%A1-veg%C3%A1nska-spolo%C4%8Dnos%C5%A5/); Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCzkGcXyht0hoO–dsJ1fg7Q) spravujeme my.  Iné profily zriadené na sociálnych sieťach nespravujeme, a to aj keď by boli označené alebo inak spájané so Zelenou jedálňou alebo SVS.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

Zelená jedáleň a Slovenská vegánska spoločnosť

Bratislava  

17.10.2020